ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00146  
  ชื่อผู้บริจาค     สำนักหอสมุด มก.  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 23 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1สำเนาจดหมายของหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ถึงจอมพล ป. พิบูลสงคราม1
2CD รวมผลงานของ - ผศ.ดรุณา สมบูรณกูล1
3CD รวมผลงานของ - รศ.สายสนม ประดิษฐดวง1
4CD รวมผลงานของ - ผศ.ดร.สุขประชา วาจานนท์1
5CD รวมผลงานของ - ผศ.ดร.เกษม สุขสถาน1
6CD รวมผลงานของ - รศ.ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์1
7CD รวมผลงานของ - ศ.ดร.กฤษณา ชุติมา1
8CD รวมผลงานของ - ศ.ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์1
9CD รวมผลงานของ - ศ.ดร.กำพล อดุลวิทย์1
10CD รวมผลงานของ - รศ.อาบ นคะจัด1
11CD รวมผลงานของ - ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร1
12CD รวมผลงานของ - ศ.บุญ อินทรัมพรรย์1
13CD รวมผลงานของ - รศ.คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ1
14CD รวมผลงานของ - ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ์1
15CD รวมผลงานของ - ศ.ดร.บรรเจิด คติการ1
16CD รวมผลงานของ - ศ.ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ1
17CD รวมผลงานของ - รศ.ดร.บุญสม สุวชีรัตน1
18CD รวมผลงานของ - รศ.อรรถ บุญนิธิ1
19 CD รวมผลงาน ปรัชญา สังคม การศึกษาที่ระลึก 80 ปี ศ.ระพี สาคริก1
20พระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี1
21เหรียญ นนทรีเกมส์ 42 และตุ๊กตาโคเนื้อแสนรักสีเขียว (ตัวนำโชค (Mascot))1
22พวงกุญแจและตุ๊กตาไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ (ตัวนำโชค (mascot)) เกษตรศาสตร์เกมส์ ปี 25581
23เสื้อพระราชทาน เข็มกลัดและบัตร (A3 KU025) “Bike for Mom 2015 ปั่นเพื่อแม่”3

close windows.