ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00145  
  ชื่อผู้บริจาค     สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 7 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1VDO 80 ปี ศ.ระพี สาคริก1
2VDO 84 ปี ศ ดร. ประเสริฐ ณ นคร1
3VOD ภาพเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม้วน 11
4VOD ภาพเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม้วน 21
5CD ภาพเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์4
6เอกสารแนะนำศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU. Convention Center)1
7หนังสือ รายงานประจำปี 2550 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1

close windows.