ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00144  
  ชื่อผู้บริจาค     สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร/ คณะมนุษยศาสตร์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร/ คณะมนุษยศาสตร์  


บริจาคจำนวน 13 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือ เที่ยว 100 พิพิธภัณฑ์ กรุงเทพฯ -ปริมณฑล1
2CD รายการประทีปปริทรรศน์ ตอน ผ่าเผ่าไท อาจารย์อรไท ผลดี1
3CD ดูงาน Agropolis Museum ปารีส มองมิวลิเอ้อ 6-10 มีนาคม 25471
4พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 1
5พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยมบ้านฝึกหัดนิสิตคหกรรมศาสตร์ มก.1
6พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ บ้านฝึกหัดนิสิตคหกรรมศาสตร์ มก.1
7พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฉลองพระองค์ครุย มก.1
8ภาพถ่ายผู้บริหารมหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายปริญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1
9พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงดนตรี ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
10ภาพถ่ายคณะอาจารย์และบัณฑิตพืชสวน ปีการศึกษา 2509-25101
11ภาพถ่ายผู้เข้าอบรมศูนย์อบรมวิชาคัดตรวจคุณภาพข้าวและเศรษฐกิจการฉางข้าว พ.ศ. 24961
12ภาพถ่าย The First Asian Regional Maize Workshop, October 5-9, 1981 1
13ภาพถ่ายสามบูรพาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1

close windows.