ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00143  
  ชื่อผู้บริจาค     สำนักประกันคุณภาพ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ข่าวสำนักประกันคุณภาพ ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 ก.ย. 46 ฉบับพิเศษ ครบรอบ 1 ปี

close windows.