ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00142  
  ชื่อผู้บริจาค     สำนักทะเบียนและประมวลผล  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 34 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 25101
2หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2515 1
3หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 25161
4หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศกร์ที่ 20 กรกฎาคม 25171
5หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 25181
6หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 25191
7หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 25201
8หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 25211
9หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 25411
10หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 กรกฎาคม 25261
11หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7-8 สิงหาคม 25271
12หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18-19 กรกฎาคม 25281
13หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25291
14หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 กรกฎาคม 25311
15หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25311
16หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25321
17หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำพุทธศักราช 25351
18หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำพุทธศักราช 25371
19หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำพุทธศักราช 25381
20หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 25231
21หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำพุทธศักราช 25421
22หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำพุทธศักราช 25431
23หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำพุทธศักราช 25441
24หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำพุทธศักราช 25451
25สำเนาหนังสือพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 24941
26หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำพุทธศักราช 254612
27หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2547 2
28หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2548 27-29 กรกฎาคม 25483
29CD ทำเนียบนิสิตเก่า มก.1
30หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2549 26-28 กรกฎาคม 25492
31หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 25501
32หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 25511
33หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 25522
34สมุดทะเบียนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่รุ่นที่ 1-354

close windows.