ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00140  
  ชื่อผู้บริจาค     สำนักงานวิทยาเขต มก. ฉกส.  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เอกสาร ข้อมูลประวัติการก่อตั้งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร พร้อม CD 1 แผ่น1

close windows.