ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00136  
  ชื่อผู้บริจาค     สภาข้าราชการ มก.  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.  


บริจาคจำนวน 3 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือความคิดเห็นของบุคลากรต่อนโยบายและแนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
2หนังสือความคิดเห็นของบุคลากรต่อนโยบายและแนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
3หนังสือ รายงานประจำปี 2545-2547 สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1

close windows.