ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00131  
  ชื่อผู้บริจาค     ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร10
2หนังสือ 60 ปีที่สรรค์สร้างให้สังคม ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร10

close windows.