ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00130  
  ชื่อผู้บริจาค     ศ.วิจิตร อาวะกุล  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 8 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ใบปริญญาบัตรกสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต ของนายวิจิตร อาวะกุล ณ วันที่ 7 เมษายน 25031
2ภาพถ่ายสัมมนาทางการบริหารของอาจารย์ – ข้าราชการ มก. ครั้งที่ 2 (2517)1
3ภาพถ่ายปฐมนิเทศอาจารย์ – ข้าราชการ รุ่นที่ 713
4พระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์6
5ข่าวสาร ส.มก. ฉบับต้อนรับนิสิตใหม่ (รุ่นที่ 31)1
6เอกสารประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จฯ มายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์7
7หนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 25 ปี สโมสรดนตรีสากล มก.1
8นาฬิกา จากกรรมการสมาคมนิสิตเก่า มก. พ.ศ. 2518-25191

close windows.