ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00129  
  ชื่อผู้บริจาค     ศ.ระพี สาคริก  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 12 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือ คืนวิญญาณความรักให้แผ่นดิน ศ.ระพี สาคริก
2หนังสือ อนุสรณ์ในงานพระราชทารเพลิงศพ ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ (ระลึกถึง ท่านศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์) โดย นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
3หนังสือ อนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์
4