ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00128  
  ชื่อผู้บริจาค     ศ.ปวิณ ปุณศรี  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ภาพถ่าย หอ 5ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2

close windows.