ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00127  
  ชื่อผู้บริจาค     ศ.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     ภ.ปฐพีวิทยา คณะเกษตร  


บริจาคจำนวน 8 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1สิ่งประดิษฐ์ชุดที่ 1 ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน (ชนิดน้ำยา 3 เบอร์) Soil pH Test Kit1
2สิ่งประดิษฐ์ชุดที่ 2 ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน (ชนิดน้ำยาเดี่ยวเบอร์ 4) Soil pH Test Kit1
3สิ่งประดิษฐ์ชุดที่ 3 ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (น้ำยาเดี่ยวเบอร์ 6) pH Test Kit for Water1
4สิ่งประดิษฐ์ชุดที่ 4 ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมีแบบรวดเร็ว มก. 11
5สิ่งประดิษฐ์ชุดที่ 5 ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมีแบบรวดเร็ว มก. 21
6สิ่งประดิษฐ์ชุดที่ 6 ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมีแบบรวดเร็ว มก. 31
7สิ่งประดิษฐ์ชุดที่ 7 ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมีแบบรวดเร็ว มก. 41
8ชุดตรวจสอบดิน วัดค่า N-P-K กรด-ด่าง1

close windows.