ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00125  
  ชื่อผู้บริจาค     ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 13 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือ ในความทรงจำ 6 รอบ ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์1
2หนังสือเกษตรบัณฑิต 25011
3หนังสือวันเกษตรแห่งชาติ 25111
4หนังสือรับน้องใหม่ 5 มิ.ย. 24991
5แบบแปลนอาคารที่ทำการงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน1
6สำเนาวัสดุรายการประมาณราคาอาคารที่ทำการงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน1
7รายงานการวิเคราะห์ ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปี 25471
8รายงานสรุปผลการประเมิน คุณภาพภายนอกจากคณะผู้ประเมินภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)1
9คู่มือระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
10การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าวผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1 ปี 8 มิถุนายน 2546-7 มิถุนายน 25471
11การบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีที่ 2 (8 มิถุนายน 2546-7 มิถุนายน 2547)1
12การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าวผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1 ปี 8 มิถุนายน 2545-7 มิถุนายน 25461
13CD ชีวิตน้องใหม่ ที่หอ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1

close windows.