ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00124  
  ชื่อผู้บริจาค     ศ. ดร. สรสิทธิ์ วัชโรทยาน  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 11  
  หน่วยงาน     ภ.ปฐพีวิทยา คณะเกษตร  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ภาพถ่ายประวัติศาสตร์เหตุการณ์ด้านการพัฒนาอาจารย์ ของ มก.2

close windows.