ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00120  
  ชื่อผู้บริจาค     วิทยาเขตกำแพงแสน  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เอกสาร ข้อมูลแนะนำวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อม CD 1 แผ่น1

close windows.