ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00118  
  ชื่อผู้บริจาค     รศ.สุวิทย์ รัตนานันท์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     ภ.คหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1สูจิบัตรละคร เรื่องผู้วิเศษ2

close windows.