ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00116  
  ชื่อผู้บริจาค     รศ.วารุณี (รัศมิทัต) วงษา  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 10  
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ภาพถ่าย น.ส.วารุณี รัศมิทัต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (กสิกรรมและสัตวบาล) บัณฑิตหญิงคนแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พ.ศ. 24981

close windows.