ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00115  
  ชื่อผู้บริจาค     รศ.วัฒนา สวรรยาธิปัติ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 3 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือ Fourth Indo-Pacific Fish Conference Bangkok, Thailand 28 November – 4 December 1993 ( Program and Abstracts of Papers)1
2หนังสือ PROCEEDINGS, Fourth Indo-Pacific Fish Conference 19941
3ภาพถ่าย Fourth Indo-Pacific Fish Conference Bangkok, Thailand 28 November – 4 December 1993 ( Program and Abstracts of Papers)1

close windows.