ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00109  
  ชื่อผู้บริจาค     รศ.ดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     ภ.พืชสวน คณะเกษตร  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือ พระพิรุณ รับน้องใหม่ 13 ส.ค. 25091

close windows.