ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00108  
  ชื่อผู้บริจาค     รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     ภ.พันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ขวดนมสด Pasteurized ผน. 146/25126

close windows.