ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00107  
  ชื่อผู้บริจาค     รศ.ดร.จินตนา อุปดิสสกุล  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     คณะอุตสาหกรรมเกษตร  


บริจาคจำนวน 21 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือ วนศาสตร์ ฉบับวิ่งประเพณี 12 กม.1
2หนังสือ ฟางข้าว ฉบับรับน้องใหม่ 2510 คณะเกษตร มก.1
3หนังสือ พระพิรุณ ฉบับต้อนรับน้องใหม่ 25071
4หนังสือ พระพิรุณ รับน้องใหม่ 25101
5หนังสือ พระพิรุณ รับน้องใหม่ 13 ส.ค. 25091
6จุลสารบรรณศิลป์1
7จุลสารบรรณศิลป์ ฉบับรับปีใหม่ ปีที่สอง ฉบับที่สี่1
8จุลสารบรรณศิลป์ บัพ รับน้องใหม่ ปีที่สาม ฉบับที่สอง1
9จุลสารบรรณศิลป์ บัพ ปิดภาคต้น ปีที่สาม ฉบับที่สาม1
10จุลสารบรรณศิลป์ ฉบับรับขวัญน้องใหม่ ปีที่สอง ฉบับที่สอง1
11จุลสารบรรณศิลป์ ฉบับหนึ่ง ปีที่สอง กรกฎาคม 25091
12จุลสารบรรณศิลป์ บัพ รับภาคใหม่ ปีที่สาม ฉบับที่สี่1
13วารสาร พระพิรุณ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 พฤศจิกายน 25091
14วารสาร พระพิรุณ ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ธันวาคม 25091
15วารสาร พระพิรุณ ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 มกราคม 25101
16วารสาร พระพิรุณ ฉบับสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวันเกษตรแห่งชาติ 25101
17วารสาร พระพิรุณ สถาปนาครบรอบ 25ปี1
18วิทยาสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1&2 พ.ศ. 25071
19วิทยาสารเกษตรศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 25091
20หนังสือพิมพ์ ฟางข้าว ฉบับเบิกโรง คณะเกษตร1
21เอกสารแนะแนวการศึกษาแผนกวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร 2 กพ. 2511 คณะเกษตร1

close windows.