ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00105  
  ชื่อผู้บริจาค     มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     หน่วยประสานงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร  


บริจาคจำนวน 17 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือ ปีที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1
2หนังสือรายงานประจำปี 2544-2545 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร1
3หนังสือ ปีที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม 2546 – 15 สิงหาคม 2547
4หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร1
5หนังสือ โครงการเพื่อสนองพระราชดำริพระราชวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 28 พฤศจิกายน 25471
6หนังสือ พิธีเปิดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 25471
7หนังสือ อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 25471
8หนังสือ อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 28 พฤศจิกายน 25471
9หนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 มิถุนายน 2546 – 31 พฤษภาคม 25471
10สูจิบัตร ครบรอบปีที่ 9 วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม พ.ศ. 25481
11เอกสารที่ระลึก พิธีวางหมุดหลักฐานศูนย์กลางพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร1
12เอกสาร อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร1
13เอกสาร พิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ และธนาคารองค์ความรู้อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
14หนังสือปีที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร1
15หนังสือรายงานประจำปี 25471
16หนังสือรายงานประจำปี 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 มิถุนายน 2548-31 พฤษภาคม 25491
17หนังสือครบรอบ 1 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร1

close windows.