ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00103  
  ชื่อผู้บริจาค     ม.ร.ว. สุพิชชา โสณกุล  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 51 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1แบบสอนอ่านเรื่องการเพาะปลูกเบื้องต้น เล่ม 21
2แบบสอนอ่านเรื่องการเพาะปลูกเบื้องต้น เล่ม 31
3หนังสือ การสืบพันธุ์แห่งพืช1
4หนังสือ POSSIBILITIES OF MOSS PEAT MOVLD1
5หนังสือ INCOMES AND EXPENDITURES OF VILLAGE AND TOWN FAMILIES IN MINNESOTA1
6หนังสือ เรื่องเข้าของประเทศสยาม1
7หนังสือ THE INTERNAL MECHANISM OF LIFE1
8หนังสือ THE PHILIPPINE AGRICULTURIST NO.10 MARCH, 19271
9หนังสือ AGRICULTURAL SCIENCE1
10หนังสือ PUBLISHED CONTRIBUTIONS OF THE COLLEGE OF AGRICULTURE :XII1
11หนังสือ PUBLISHED CONTRIBUTIONS OF THE COLLEGE OF AGRICULTURE :IV1
12หนังสือ THE PHILIPPINE AGRICULTURIST VOL. XXIII October, 1934 NO.51
13หนังสือ INDEX TO FISHES OF SIAM1
14หนังสือ A CHECK-LIST OF AQUATIC FAUNA IN SIAM1
15วารสาร กสิกร เล่ม 1 ปีที่ 5 ธันวาคม 24741
16วารสาร กสิกร เล่ม 1 ปีที่ 2 เมษายน 24712
17วารสาร กสิกร เล่ม 2 ปีที่ 2 พฤษภาคม 24712
18วารสาร กสิกร เล่ม 3 ปีที่ 2 มิถุนายน 24712
19วารสาร กสิกร เล่ม 4 ปีที่ 2 กรกฎาคม 24712
20วารสาร กสิกร เล่ม 5 ปีที่ 2 สิงหาคม 24712
21วารสาร กสิกร เล่ม 6 ปีที่ 2 กันยายน 24712
22วารสาร กสิกร เล่ม 7 ปีที่ 2 ตุลาคม 24711
23วารสาร กสิกร เล่ม 8 ปีที่ 2 พฤศจิกายน 24712
24วารสาร กสิกร เล่ม 9 ปีที่ 2 ธันวาคม 24711
25วารสาร กสิกร เล่ม 10 ปีที่ 2 มกราคม 24712
26วารสาร กสิกร เล่ม 11 ปีที่ 2 กุมภาพันธ์ 24712
27วารสาร กสิกร เล่ม 12 ปีที่ 2 มีนาคม 24712
28วารสาร กสิกร เล่ม 2 ปีที่ 3 พฤษภาคม 24721
29วารสาร กสิกร เล่ม 3 ปีที่ 3 มิถุนายน 24721
30วารสาร กสิกร เล่ม 4 ปีที่ 3 กรกฎาคม 24721
31วารสาร กสิกร เล่ม 5 ปีที่ 3 สิงหาคม 24722
32วารสาร กสิกร เล่ม 6 ปีที่ 3 กันยายน 24722
33วารสาร กสิกร เล่ม 7 ปีที่ 3 ตุลาคม 24722
34วารสาร กสิกร เล่ม 8 ปีที่ 3 พฤศจิกายน 24722
35วารสาร กสิกร เล่ม 9 ปีที่ 3 ธันวาคม 24722
36วารสาร กสิกร เล่ม 10 ปีที่ 3 มกราคม 24722
37วารสาร กสิกร เล่ม 11 ปีที่ 3 กุมภาพันธ์ 24722
38วารสาร กสิกร เล่ม 12 ปีที่ 3 มีนาคม 24721
39วารสาร กสิกร เล่ม 1 ปีที่ 3 เมษายน 24721
40วารสาร กสิกร เล่ม 1 ปีที่ 4 พฤษภาคม 24732
41วารสาร กสิกร เล่ม 2 ปีที่ 4 กรกฎาคม 24731
42วารสาร กสิกร เล่ม 3 ปีที่ 4 กันยายน 24731
43วารสาร กสิกร เล่ม 4 ปีที่ 4 พฤศจิกายน 24731
44วารสาร กสิกร เล่ม 5 ปีที่ 4 มกราคม 24732
45วารสาร กสิกร เล่ม 6 ปีที่ 4 มีนาคม 24732
46วารสาร กสิกร เล่ม 1 ปีที่ 1 เมษายน 24701
47วารสาร กสิกร เล่ม 2 ปีที่ 1 มิถุนายน 24701
48วารสาร กสิกร เล่ม 3 ปีที่ 1 สิงหาคม 24701
49วารสาร กสิกร เล่ม 4 ปีที่ 1 ตุลาคม 24701
50วารสาร กสิกร เล่ม 5 ปีที่ 1 ธันวาคม 24701
51วารสาร กสิกร เล่ม 6 ปีที่ 1 กุมภาพันธ์ 24701

close windows.