ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00102  
  ชื่อผู้บริจาค     ภ.การจัดการป่าไม้  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     คณะวนศาสตร์  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ภาพถ่ายทางอากาศขาว-ดำ (ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2507-13)2

close windows.