ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00101  
  ชื่อผู้บริจาค     ภ.โรคพืช คณะเกษตร มก.  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ชุดครุย ของ ศ. จรัด สุนทรสิงห์1
2โล่ จาก The University of the Philippines1

close windows.