ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00100  
  ชื่อผู้บริจาค     พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือวิธีการที่จะทำให้ชาวนามีความเจริญ โดย พระศรีธรรมราช1
2หนังสือวิธีเลี้ยงลูกไก่ ของหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ1

close windows.