ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00099  
  ชื่อผู้บริจาค     ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1CD สรุปผลงานวิจัยที่แสดงในงานผลิตภัณฑ์ตำบลไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน มหกรรมเทคโนโลยี 60 ปี มก. -37 ปี ธ.ก.ส.พัฒนาชนบทไทย5

close windows.