ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00098  
  ชื่อผู้บริจาค     ฝ่ายประยุกต์ฯ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1 VCD บันทึกภาพงาน 60 ปี ที่สรรค์สร้าง ให้สังคม ศ. ดร.ธีระ สูตะบุตร3

close windows.