ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00097  
  ชื่อผู้บริจาค     ผศ.อุดม ภู่พิพัฒน์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือโรคของพืชไร่ในประเทศไทย1
2หนังสือ Thailand Aspects of Landscape and Life by Robert L. Pendleton “An American Geographical Society Handbook”1

close windows.