ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00096  
  ชื่อผู้บริจาค     ผศ.สะเทื้อน ปิ่นน้อย  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 14  
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ คราวเสด็จดูงาน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์15

close windows.