ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00095  
  ชื่อผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 55 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ป้ายชื่อ ดร.ประเสริฐ ณ นคร1
2สูจิบัตร เกษตรศาสตร์ 39 ปี 1 ก.พ. 25251
3สูจิบัตร 44 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ก.พ. 301
4เอกสาร FACTS AND FIGURES KASETSART UNIVERSITY 19751
5หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 กรกฎาคม 25251
6หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2529 1
7หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25321
8พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศีกษา 25341
9พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25351
10ธ ทรงเป็นร่มเกล้าชาวเกษตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25-26 ก.ค. 25391
11วารสารข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มีนาคม 25401
12หนังสือ ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักด์ (เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)1
13สารสนเทศ ปีที่ 11
14สารสนเทศ ปีที่ 21
15สารสนเทศ ปีที่ 41
16หนังสือ ทำเนียบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25381
17หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรา 2537-25381
18หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรา 2538-25391
19หนังสือ THAILAND NATIONAL CORN AND SORGHUM PROGRAM 1975 ANNUAL REPORT1
20หนังสือ วันพลิกประวัติในรอบ 15 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ 1 ต.ค. 25361
21หนังสือ ทะเบียนประวัตินักวิจัย ม.เกษตร1
22เอกสารแนะนำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มก.1
23เอกสาร แนะนำหนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
24หนังสือรายงานประจำปี 25391
25หนังสือ รายงานประจำปี 25401
26รายชื่อหนังสือ สำนักพิมพ์ มก. 25411
27ประกาศเกียรติคุณ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในการรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 สิงหาคม 25041
28ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10 สิงหาคม 25041
29คำกราบถวายบังคมทูล สดุดีพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากสิกรรมและสัตวบาลดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคหเศรษฐศาสตร์ 19 กรกฎาคม 25051
30ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับประราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 สิงหาคม 25061
31ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับประราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9 กรกฎาคม 25071
32ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับประราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 กรกฎาคม 25081
33ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับประราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7 กรกฎาคม 25091
34ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับประราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20 กรกฎาคม 25101
35คำสดุดีเฉลิมพระเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ของ สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ และผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 10 กรกฎาคม 25121
36ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับประราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22 กรกฎาคม 25141
37ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับประราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20 กรกฎาคม 25151
38ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับประราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 กรกฎาคม 25161
39ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18-19 กรกฎาคม 25171
40ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17-18 กรกฎาคม 25181
41ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15-16 กรกฎาคม 25191
42ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 กรกฎาคม 25201
43สดุดีพระเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 กรกฎาคม 25221
44ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับประราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 กรกฎาคม 25241
45ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับประราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29 กรกฎาคม 25251
46ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับประราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 กรกฎาคม 25261
47ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับประราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7-8 สิงหาคม 25271
48ประกาศพระเกียรติคุณ และเกียรติคุณ ของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18-19 กรกฎาคม 25281
49ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับประราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 กรกฎาคม 25291
50ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับประราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2529 23 กรกฎาคม 25301
51ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับประราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2530 6 กรกฎาคม 25311
52ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับประราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2531 20 กรกฎาคม 25321
53ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับประราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2532 26 กรกฎาคม 25331
54ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับประราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2534 18 กรกฎาคม 25341
55ประกาศเกียรติคุณของผู้เข้ารับประราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2534 16 กรกฎาคม 25351

close windows.