ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00093  
  ชื่อผู้บริจาค     ผศ.พงศ์เชฎฐ์ พิชิตกุล  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ใบอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของนายมาโนชญ์ พิชิตกุล 2 กุมภาพันธ์ 24851

close windows.