ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00092  
  ชื่อผู้บริจาค     ผศ.ทัศนีย์ โรจนไพบูลย์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 3 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือสาส์นไก่ รวมเล่ม ปีที่ 3 เล่ม 1-61
2หนังสือสาส์นไก่ รวมเล่ม ปีที่ 4 เล่ม 7-121
3หนังสือสาส์นไก่ รวมเล่ม ปีที่ 6 เล่ม 1-61

close windows.