ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00091  
  ชื่อผู้บริจาค     ผศ.ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1แบบแปลน สะพานคอนกรีต Alternation ไร่นิสิตปากช่อง3

close windows.