ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00090  
  ชื่อผู้บริจาค     ผศ.ดร.พงศธร โสภาพันธุ์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU38  
  หน่วยงาน     คณะวิศวกรรมศาสตร์  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือเกษตรบัณฑิต ขจี 381

close windows.