ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00085  
  ชื่อผู้บริจาค     นายสุวิทย์ พานิชยิ่ง  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1รูปภาพกิจกรรมในอดีตของไร่สุวรรณ8

close windows.