ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00084  
  ชื่อผู้บริจาค     นายสุวรรณ เกษตรสุวรรณ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 1  
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ใบปริญญาบัตรของนายสุวรรณ เกษตรสุวรรณ (กสิกรรมและสัตวบาลน์ เกียรตินิยม) เมื่อปี 2498 KU รุ่น 1 1

close windows.