ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00083  
  ชื่อผู้บริจาค     นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 12  
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 14 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ภาพถ่ายสมาชิก หอ 3 (หอไม้) เมื่อปี 99 (2 มกราคม 2499)1
2ภาพถ่ายสมาชิก หอ 3 (หอไม้) ถ่ายเมื่อปี 2496 ก่อนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีระหว่างฝั่งเหนือกับฝั่งใต้ (แบ่งตามเตียงนอน)1
3ภาพถ่ายการแข่งขั้นฟุตบอลประเพณีฝั่งเหนือกับฝั่งใต้ ตอนเช้าตรู่ ปี 24961
4ภาพถ่ายการเข้ารับอนุปริญญากสิกรรมและสัตวบาล หน้าตึกพืชพรรณ แจกโดย จอมพล ผิน ชุณหะวัณ ปี 24971
5เหรียญเงินกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย 25271
6เหรียญทองแดงกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย 25271
7เหรียญเงินกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 25281
8เหรียญทอง The sixth ASEAN University Bandung Indonesia 10-18 Nov. 19901
9เหรียญเงิน The sixth ASEAN University Bandung Indonesia 10-18 Nov. 19901
10โล่เกียรติศักดิ์ มก. ผู้ทำคุณประโยชน์ในการจัดการทีมกีฬา ลอนเทนนิส ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2527 มอบแก่ นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์1
11โล่ผู้ทำคุณประโยชน์และมีอุปการะคุณแก่การกีฬาของ มก. อย่างดียิ่งมอบแก่นายสุราษฎร์ กุฎอินทร์ ณ วันที่ 24 มกราคม 25341
12โล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส สมก.2530 ประเภท ชายเดี่ยวอายุ 50 ปีขึ้นไป1
13โล่ชมรมเทนนิส สมก. ชนะเลิศการแข่งขันเทนนิส “เกษตร Tournament” ประเภทชายคู่สูงอายุ ประจำปี 25241
14ใบปริญญาบัตรของนายสุราษฎร์ กุฎอินทร์ (กสบ. เกียรตินิยมอันดับ 2) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2500 1

close windows.