ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00081  
  ชื่อผู้บริจาค     นายสกล สุวรรณสิทธิ์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 14  
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หัวเข็มขัด ปี พ.ศ. 2496 (บางเขน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1

close windows.