ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00077  
  ชื่อผู้บริจาค     นายวินัย สมประสงค์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 44  
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 11 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือรับน้อง ประจำปี 2527-2528 ปลูกกล้า1
2หนังสือ คู่มือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
3เอกสาร ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 25211
4เอกสาร สวนนอกสู่ริมบึง ชุมนุมนิสิตพืชสวน มก.1
5หนังสือ พืชสวน 30 ปี1
6เอกสาร คู่มือผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 25311
7บัตรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร นายวินัย สมประสงค์1
8บัตรประจำตัวสมาชิกชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ1
9เอกสาร เพลงเชียร์คณะเกษตร AGGIE1
10ภาพถ่ายการฝึกงาน ณ สถานีวิจัยศรีราชา1
11ภาพถ่ายนายวินัย สมประสงค์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 6 ก.ค. 25312

close windows.