ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00076  
  ชื่อผู้บริจาค     นายวิทยวัฒน์ กุญชร ณ อยุธยา  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เข็มเหรียญเงินแท้ ตราสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย1
2เข็ม 10 world’s poultry congress, Edinburgh 19541

close windows.