ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00075  
  ชื่อผู้บริจาค     นายวิชัย ภูริปัญญวานิช  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เหรียญรุ่น KU 47 (คณะเกษตร)1

close windows.