ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00074  
  ชื่อผู้บริจาค     นายวิจิตร อาวะกุล  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1เข็มกลัดติดเนคไท ชาวเรือ - ชาวไร่1
2เข็มกลัดติดเนคไท ชาวไร่ – ชาวเรือ1

close windows.