ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00073  
  ชื่อผู้บริจาค     นายพินิต สุวรรณะชฎ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 3 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม2
2หนังสือบันทึกความทรงจำศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 10 (เตรียมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 1)2
3หนังสือข้าพเจ้ากับงานปฏิรูปที่ดิน ของนายพินิต สุวรรณะชฎ เนื่องในโอกาสอายุครบ 60 ปี2

close windows.