ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00072  
  ชื่อผู้บริจาค     นายพฤทธิ์ คัมภีร์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 53  
  หน่วยงาน     คณะวิศวกรรมศาสตร์  


บริจาคจำนวน 5 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1สำเนาเรื่อง ขอ CALL SIGN พิเศษเนื่องในงานวันเกษตรแห่งชาติ1
2บัตรยืนยันการติดต่อ QSL CARD ของชมรมวิทยุสมัครเล่น มก. ชุดแรก จัดพิมพ์ในปี 2540 เพื่อเป็นที่ระลึกในงานวันเกษตรแห่งชาติ1
3บัตรยืนยันการติดต่อ QSL CARD ของชมรมวิทยุสมัครเล่น มก. ชุดที่ 2 จัดพิมพ์ ในปี 25421
4หัวเข็มขัดนิสิตชาย 2540 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์1
5เนคไทนิสิตชายปี 1 25401

close windows.