ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00071  
  ชื่อผู้บริจาค     นายประหยัด สุตเศวต  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น     KU 35  
  หน่วยงาน     กองกิจการนิสิต มก.  


บริจาคจำนวน 2 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1โล่เกียรติคุณ “กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 20 วันที่ 8-15 มกราคม 2536 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
2เหรียญรางวัล (ทอง เงิน ทองแดง) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 205

close windows.