ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00070  
  ชื่อผู้บริจาค     นายประสิทธิ์ ธรรมแสง  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย ) จำกัด  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1ภาพถ่ายของนายประสิทธิ์ ธรรมแสง3

close windows.