ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00069  
  ชื่อผู้บริจาค     นายประทีปมานิ คีตซิค  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน      


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1สำเนาใบปริญญาบัตร มก. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ของนายประทีปมานิ คีตซิค1

close windows.