ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00068  
  ชื่อผู้บริจาค     นายนิพนธ์ ดิลกคุณานันท์  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     ศูนย์ประเมินผล สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร  


บริจาคจำนวน 5 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1หนังสือเกษตรรับน้อง 19 กรกฎาคม 25121
2หนังสือฟ้าหม่น นนทรี 221
3หนังสือ พระพิรุณรับน้องใหม่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 25091
4หนังสือ พระพิรุณน้องใหม่ 25111
5หนังสือรับน้องใหม่ 25101

close windows.