ข้อมูลผู้บริจาควัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัสผู้บริจาค     A00067  
  ชื่อผู้บริจาค     นายนพดล ประเสริฐสินเจริญ  
  นิสิตเก่า มก. รุ่น      
  หน่วยงาน     โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  


บริจาคจำนวน 1 รายการ

ลำดับที่รูปภาพรายการจำนวน
1บัตรสมาชิก ร้านสหกรณ์ มก. นายนพดล ประเสริฐสินเจริญ1

close windows.